Ur Idun mars 1896:

"I måndags eklaterades i Enköping en trolofning, helt visst ägnad att i de vidaste kretsar väcka sympatier och lifligt intresse och detta icke allenast inom vårt eget land, utan långt utom dess gränser! "

"Den ena af de ungdomliga parterna i denna förening är nämligen bäraren af ett namn, hvars klang,som få af samtidens, nått utöfver hela den bildade världen. Och äfven den andra parten — den svenska ungmö, som nu från fjärran land bundit en hjärtanskär — är dotter till en fader, som gjort sitt namn högt aktadt, kärt, ja, vi kunna nästan säga dyrkadt bland otaliga lidande och hjälpsökande både i Sverige och vida därutom. Naturligtvis syfta vi på förlofningen mellan grefve Leo Tolstoy d. y., son till den frejdade ryske skriftställaren med samma namn, och fröken Dora Westerlund, dotter till doktor Ernst Westerlund i Enköping och hans maka, född Floderus."

Läs mer i artikeln.

Ellen Key-släktingar kan även finna visst intresse i det föregående referatet från en Key-föreläsning.

Previous Post Next Post